Символният знак на Мъдростта

Всяка Духовна вълна има своя Всемирен символен знак, сакрално вложен като предречена същност от Бога!

Символният знак на Духовната вълна на Мъдростта е Триъгълник – горната част на християнския Кръст, с вписана в него Змията – символизираща Мъдростта.

В Мъдростта е събудена Змията-Огън − Кундалини.

Триъгълникът на Мъдростта е идеята на осъществената от Кръста победа на Духа над материята. Пътят е: Самокръщение, Единосъщие, Съсътворителство. Самокръщението прави Възкресение, Възкресението − Единосъщие, Единосъщието − Съсътворителство!

Триъгълникът е предвечен носител на Светата Троица в Нейната Единосъщност; белег на Боготворчеството − безначално и безкрайно.

Символният знак на Мъдростта изразява: Знание, Творчество, Безпределност!

Формулиране условието на задачата за построяване на кривата, изобразяваща Змията.

Даден е равнобедрен правоъгълен триъгълник ABC. Около височината CD да се опише крива, аналог на триизмерна лява витлова линия. Построяването на кривата да се извърши от точката D на основата на триъгълника към върха му C, като се използва само златното сечение (т. нар. „божествена пропор­ция“) на отсечки.

Златното сечение е разделяне на отсечка CD чрез вътрешна точка е, при което е изпълнена пропорцията CЕ:ЕD = ЕD:CD, т.е. ако CЕ = x и ЕD = y, то x:y = y:(x+y) = k, където k ≈ 0,618.

Известен е геометричният метод за построяване на точката Е.

Построяване на отсечките, задаващи посоките на движение на Змията.

Кривата, която описва движението на Змията, тръгва от точка D наляво и нагоре. Затова първо определяме точката G, която дели в златно сечение страната СА и построяваме отсечката DG.

Кривата на Змията сменя посоката си от ляво на дясно и пресича височината CD в точката E, която я дели в златно сечение. През точките А и Е построяваме права, която пресича страната ВС в точка F.

Кривата на Змията преминава в дясната половина на триъгълник ABC и отново променя посоката си – наляво и нагоре, като завършва във връх С. Затова определяме точката H, която дели в златно сечение ВD (ВН:НD = k) и построяваме отсечката НС.

Ако пресечните точки на AF с DG и НС са съответно K и L, то получените отсечки DK, KL и LC определят търсените посоки.

Определяне големината на ъглите на смяна посоката на движение на Змията.

Търсим големините на ъглите DKE и ЕLС.

Разглеждаме триъгълника GEC и равнобедрения правоъгълен триъгълник ADC, в който AD = CD = x+y. Точки G и Е делят в златно сечение съответно CA и CD. Затова CG:CA = CE:CD и следователно триъгълниците GEC и ADC са подобни. Оттук GEC е също равнобедрен правоъгълен триъгълник, т.е. GE = CE = x.

Сега разглеждаме правоъгълните триъгълници ADE и DEG. Тъй като DE:AD = y:(x+y) = k и GE:DE = x:y = k, то тези триъгълници са подобни. Следователно ∠EAD = α = ∠GDE и ∠AED = β = ∠DGE, където α+β = 90°. Тогава ∠ADG = 90° – ∠GDE = β. От триъгълника DEK следва, че ∠DKE = 180° – (α+β) = 90°, т.е. DG⊥ΑΕ.

По-нататък разглеждаме триъгълниците ADG и AHС. Тъй като H дели BD в златно сечение и AD = СD = BD = x+y, то BH = x и HD = y. Тогава HD:DA = y:(x+y) = k, т.е. D дели в златно сечение HA. Но G също дели в златно сечение отсечката CA и затова AG:AC = AD:AH. Следователно триъгълникът ADG е подобен на триъгълника AHC и DG||HC.

Така получаваме, че ∠ELC = ∠DKE = 90°.

Определяне дъгите при огъване на кривата, изобразяваща Змията.

Определяме точките M, O и Q, които делят в златно сечение съответно ED, ЕК и KD.

Построяваме отсечките МО и QM. Отново от съотношението на златното сечение, лесно се доказва, че триъгълниците МОE и MQD са подобни на триъгълника DKE и оттам МО||DK и MQ||EK. Но DK⊥AE и тогава МО⊥EK и MQ⊥DK. Следователно четириъгълникът QKOM е правоъгълник.

От подобието на триъгълници MOE и DEG следва пропорцията EО:МО = GE:DE = x:y = k. Но O е точка на златното сечение на KE и следователно EO:ОК = k. Оттук имаме EO:ОК = EO:МО, откъдето ОМ = ОК, т.е. четириъгълникът QKOM е квадрат. Така доказахме, че можем да построим окръжност с център точка М и радиус МО = MQ, която се допира до КD и ЕК, съответно в точки Q и O.

Определяме точките N, P и R, които делят в златно сечение съответно CE, LЕ и CL, и аналогично построяваме окръжност с център точка N и радиус NP = NR, която се допира до LE и LC, съответно в точки P и R. Получената крива DQOEPRC е стилизираният образ на Змията в символния знак на Духовната вълна на Мъдростта.