Възкресение Христово според Хронологична енциклопедия на света

Хронологична енциклопедия на света

Шест дни преди Пасха (1 април 783 г. от основаването на Рим) Иисус Христос влиза в Иерусалим, където пред очите на очите на фарисеите поучава народа.

На 4 април, сряда, Неговият ученик и апостол Иуда Искариот срещу 30 сребърника се съгласява да го предаде.

На 5 април, четвъртък, желаейки да извърши Пасха със Своите ученици в Иерусалим, Иисус Христос приема организираната от апостолите Петър и Иоан вечеря. На вечерята Той показва на Своите ученици величайшо смирение, като взема хляб и го благославя, разчупвайки с думите: „Вземете и яжте – това е Моето тяло”, а след това им подава чаша с вино, като им казва: „Пийте – това е Моята кръв!”. След вечеря Иисус Христос беседва със Своите ученици, а след това се отправя в Гетсиманската градина заедно с Петър, Иаков и _Иоан*. Предалият Го Иуда Искариот Го заварва тук заедно с една тълпа фанатизирани евреи, които Го предават на специално изпратените римски войници. Последвалият съд над Иисус Христос, на който са извикани много лъжесвидетели, все пак не успява да докаже каквато и да било вина. Еврейските първосвещеници вкупом се отправят при Понтий Пилат, прокуратор на Иудея, за да искат смъртното наказание на Иисус Христос. След като първоначално Пилат се отказва от осъждането на невинния, по-късно той произнася присъдата, тъй като е уплашен от доносите, които евреите били направили срещу него в Рим.

На 6 април, около 12 часа по обяд, заедно с двама разбойници осъденият Иисус Христос е разпънат на кръст на върха на хълма Голгота. Не след дълго Той умира с думите: „Татко Мой, Татко Мой, защо Ме остави!”. Двама от членовете на СинедрионаИосиф и Никодим, негови привърженици, получават от Понтий Пилат правото да погребат издъхналия Иисус Христос. За да не бъде откраднато тялото на погребания Иисус Христос от Неговите ученици, членовете на еврейския Синедрион запечатват входа на гробницата и поставят стража пред нея.

На 8 април, неделя, три дни след като е умрял на кръста, Иисус Христос възкръсва.

Войниците, които охраняват гробницата, установяват като безспорен факт, че тялото Му отсъства. Те виждат Ангел, който в полунощ избутва камъка, с който е запушен входът на гроба. Мария Магдалина заедно с други мироносци, които по това време се отправят към гроба на Иисус Христос, за да помажат тялото Му, също намират гроба Му пуст, но по-късно виждат Самия възкръснал, Който ги приветства с думите: „Радвайте се!”.

“Хронологична енциклопедия на света”, изд. “Елпис”, том 3/1994 г., стр 24.