Фойербах

0
550

Лудвиг-Андреас (1804 — 1872) — немски философ-материалист и атеист. Първоначално ляв хегелианец, впоследствие той отхвърля Хегеловата идеалистична система и провъзгласява тържеството на материализма. Фойербах разглежда човека откъснато от обществените отношения и обяснява общите явления идеалистически. Оказал голямо влияние върху формирането на светогледа на Маркс и Енгелс.