конфуцианство

0
558

едно от главните идейни течения в Древен Китай. Основоположник е Конфуций (551 — 479 пр. Хр.), чийто възгледи са изложени от неговите последователи в книгата „Лун-Юй“ („Беседи и съждения“). Конфуцианството е политически морал, основан на идеята на строгата йерархия — че владетелят с помощта на църковните обреди е призован да възпитава в нравствено отношение народа си. Според учението му съдбата на човека се определя от Небето.