агиология

0
685

(от гръцките άγιος — свят/светец и λόγος — наука) е наука, обикновено дял от богословието, която се занимава със систематизираното описание и категоризиране на християнските светци. В този смисъл трябва да бъде отличавана от агиографията, която се занимава изключително с събирането и описанието на тяхната дейност. (Трябва да се отбележи, че подобно разделение съществува само в православното богословие — в останалите терминологични системи „агиология“ и „агиография“ в съвременните езици, с изключение на италиански, са тъждествени). В по-широк смисъл терминът се използва и по отношение на светите личности на другите религии, а понякога и като епитет за издигане в култ на личности, изявили се в сфери, стоящи извън религията. В последният случай употребата на думата обикновено носи негативно съдържание.