97 години от Рождеството на Ваклуш

ДУХОВНИТЕ ВЪЛНИ И МИРОВИТЕ УЧИТЕЛИ

Мировият Учител демонстрира една Духовна вълна, за да смени пулсацията на еволюцията!

Духовните вълни са еманация на Планетния Логос – една специално вложена в еволюцията ритмика. Те са Всемирно битие! Всяка от тях е един еволюционен стадий на планетната цялост – степен в Пътя към съвършенството. Духовната вълна носи идейни концепции, които като по-висши сили акумулират идеите на предишните Духовни вълни.

Духовната вълна на Сътворението влага подобието и образът започва да се разгръща; тя осъществява в човека борба за индивидуализиране във Физическото поле; в нея се проявява в човека самосъзнанието.

Духовната вълна на Митологията влага въображението и събужда потребата от безсмъртие; тя ражда в душата на човека конфликта да търси божествеността; в нея се извиква в човека богопочитанието като вяра.

Духовната вълна на Правдата влага доброто и злото като принцип на развитие и внася размерността като поведение; тя научава човека на идеята за възмездие; в нея се освобождава човека от многото богове;

Духовната вълна на Любовта влага прощението и пулсира процеса на еволюция за Единство; тя води човека да се види като син на Бога; в нея човекът усвоява себежертвата и обичта към другия.

Духовната вълна на Мъдростта събужда прозрението и със светлината на Знанието кръщава плътта с Духа; тя влага в човека знанието за неговата божественост; в нея човекът надмогва полярностите.

Духовната вълна на Истината събужда откровението и изявява Божествеността; тя осъществява в човека единството между Дух и материя; в нея човекът събужда Третото си око.

Духовната вълна на Свободата освобождава вложената Божественост; тя въззема човека до Съсътворител на Сътворителя; в нея човекът осъществява Богоживота!

Всяка Духовна вълна има свой Логосов Син – тя се въплътява в Личност, деянията на Която, в идеята на водителство на съответната Духовна вълна, раждат Учение. После духовните Учения преминават в религии…

Никога не е имало духовно Учение без Учител, а Учението е същността на Учителя. И ако един тотемен свят е нямал имена на Ученията, впоследствие вече идват херметизмът, кришнизмът, орфизмът, зороастризмът, будизмът, конфуцианството, християнството, мохамеданството, розенкройцерството, дъновизмът и пр.

Има разлика между пророци, школски и Мирови Учители, каза Ваклуш Толев.

Мировите Учители като Хермес и Кришна – в Духовната вълна на Митологията, Буда и Зороастър – в Духовната вълна на Правдата, и Христос – в Духовната вълна на Любовта, носят Мирово съзнание. Те идват като Мирова необходимост и планетно-историческо битие. Тези Учители са над планетната еволюция. Те въздействат върху цялото човешко битие – те не идват да решават отделни еволюционни проблеми.

Школските Учители и пророците не сменят планетната еволюция. Те работят в еволюцията с енергиите на Духовните вълни, като интерпретират или пък получават ниспослания от посредници, за да формират своите духовни Учения.

Мировият Учител, с какъв образ е пред учениците и пред човечеството, това е наименование. Като служител на Мировия Логос, той няма нужда от поклонения, звания и име. Но името Му, което винаги е една тайна, е необходимост, тъй като Учителят трябва да бъде изживян – като пример, като концепция и като Духовна вълна.

Понеже паметта на човека трябва да бъде хранена със спомена, а споменът като ритмика – с казаното от Учителя, имената остават белег във вековете и затова те трябва да се научат в ритмика, за да могат да ни служат. И когато едно Учение влиза в пътя и душата на човека, плевелите на едно минало – било в разряда на добродетелите, било в метафизичното мислене, било в приложната социалност – трябва да бъдат измъкнати. Това правят Учителите!

Учителят казва, че всичко е победимо, но никога не обещава, че лесно се побеждава. Той дава духовни енергии за свобода – свобода от непристойни мисли и желания. Съществена е енергията и затова Учителя Ваклуш казва:** Пестете не времето, а енергията!**

Учителят дава, но не натрапва; съветва, но не наказва; благославя, но не иска благодарност!


Учителите показват, подсказват и си заминават! Те са Всемирна даденост, но са задължени не на нея, а на Своите ученици. Учителят служи – ученичеството и Учението са Неговото служение. Учителят не е дошъл с цел – Той няма цел, има служение. Целта ограничава, служението разгръща! Отговорността на Учителя е да служи, за да даде Път и да се жертва като благодат за човечеството. Историята на учителството не е отражение, тя е писана от невидимата ръка на Духа.

Световните религии се пораждат от Ученията на Духовни вълни, за да ги охранят, както и да ги сведат до обикновеното. Така например индуизмът, брамизмът и кришнизмът са рожба на Вълната на Митологията; юдаизмът, будизмът и ислямът са израз на Вълната на Правдата; християнството – на Вълната на Любовта. Всички религии имат един Първоизточник, но са израз на различно стъпало в усвояването на божествеността.

Божии Пратеници са идвали и пак ще идват да носят нови Духовни вълни и нови Учения. В Третото хилядолетие не може да се живее с остатъците на изживени, изхабени идеологии, колкото и властни култури да са създавали в историческия път на човечеството.

Мъдростта, прокламирана от Ваклуш Толев, е поредната култура на Духовна вълна. Тя, като Култура на Третото хилядолетие, поставя нова идея – за Светлината на Знанието като битка за обезземяване.

Учителя Ваклуш постави следните предизвикателства към Третото хилядолетие:

В Третото хилядолетие човечеството не може да влезе с:

 • Египетските посвещения;
 • Индийските многолики и многоръки богове;
 • Олимпийските безсмъртници;
 • Мантруването на будисткото монашество;
 • Доктрината на грехопадението;
 • Братоубийството на братята Исмаил и Исаак;
 • Проклятието анатема и идеята враг!

В Третото хилядолетие човечеството трябва да влезе с:

 • Нова дързост: Да се яде плодът на Мъдростта;
 • Нова култура: Културата на Знанието – знаещият е повече от безгрешния;
 • Нова преценка за човека: Човекът – бог в развитие;
 • Нов олтар: Книгата на Живота – съзнанието на Бога в човека;
 • Ново служение: Без Себе си;
 • Нова екзистенция: Да бъдеш – не да имаш;
 • Нова нравствена таблица: Няма враг – има събожник!

Йерархията на човечеството е дело на Духовните вълни и Мировите Учители!